ความคิดเห็นเชิงวิทยาศาสตร์

โพลกับความคิดเห็นเชิงวิทยาศาสตร์

ความคิดเห็นเชิงวิทยาศาสตร์ มีถ้อยคำที่มักจะอ้างว่าเป็นความคิดเห็นของคนหมู่มากแล้วนะ เราทุกคนต้องทำตาม หรือ จะขัดแย้งไม่ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ ผู้เขียนซึ่งก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างเกี่ยวกับข้อมูลทำนองนี้ ก็อยากจะให้ควากระจ่างแจ้งตามสมควรดังนี้ ทุกท่านนึกภาพตามว่า หากเราอยู่ในชุมชนที่มีความฝังใจกับกรอบแนวคิดเดิม ๆ มีความเชื่อเดิม ๆ ว่าสิ่งนี้ถูกต้อง หากจะจงรักภักดีก็ต้องแสดงออกมา ถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ตาม สิ่งนี้ จะเรียกว่า มีความเอนเอียงต่อสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลทีถูกต้อง ฉันนั่น การสำรวจความคิดเห็นโดยใช้ โพล (Poll) จึงต้องพยายามขจัดความเอนเอียงเหล่านั่นออกไป

ในฐานะที่มีความรู้ในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสถิติอยู่บ้าง

สิ่งนี้ตอบได้อย่างชัดเจนเลยว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วย การเก็บรวบรวม นำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จึงไม่ค่อยจะถูกต้องนัก หากข้อมูลที่ได้มานั่น มันมีต้นตอ จากสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  ตั้งแต่เริ่มต้น หากจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ ความคิดเห็นเชิงวิทยาศาสตร์ จะมาสรุปข้อค้นพบดังกล่าว จึงเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปอ้างอิง เป็นสารสนเทศได้จริง 

ปัจจุบันนี้มีแหล่งข่าวหรือข้อมูลประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมาก

ซึ่งหากไม่พินิจพิจารณาโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ก็จะเสพข้อมูลในด้านที่ผิด และนำไปใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ผิด โดยในทางศัพท์ปัจจุบันก็จะเรียกว่า ” ข่าวปลอม ” หรือศัพท์สมัยใหม่ใช้คำว่า ” Fake News ” มีหลายองค์กรที่ใช้  POLL เป็นข้ออ้างในการใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง โดยถึงกับจัดตั้งเป็นสถาบัน หรือ มาในนามองค์กรจัดตั้ง ใช้เครดิตชื่อสถาบันเก่าแก่ มาเป็นชื่อโพล เพื่อสนับสนุนให้ข้อมูลที่รายงานไปน่าเชื่อถือ มีการกล่าวอ้างถึงกระบวนการสุ่มตัวอย่างแบบนั่นแบบนี้

แล้วรายงานข้อมูลสนับสนุน สมมติฐาน ของตัวเองที่ตั้งไว้เป็นธง เริ่มต้นอยู่แล้ว ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ จงจดจำไว้เสมอว่า  POLL ที่เราดูหรือ จะนำมาสนับสนุนสิ่งที่เราต้องการหาคำตอบ เป็น POLL  จัดตั้ง หรือจัดทำมาเพื่อหาประโยชน์ ต่อองค์กร หรือสถาบันที่ต้องการข้อมูล สนับสนุนให้น่าเชื่อถืออย่างเดียวหรือไม่

ดังตัวอย่างที่ค่อนข้างจะชัดเจน ที่เราจะคุ้นกับการเสพข้อมูล จำพวกที่ต้องการเสนอสินค้าให้น่าเชื่อถือ ก็มีการใช้ดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นตัว ผลักดันสินค้า และใช้  POLL ที่อ้างว่าใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเก็บข้อมูล มาอ้างอิงสนับสนุน อวดอ้างสรรพคุณของสินค้า ให้น่าเชื่อถือ หรือแม้กระทั่ง POLL ทางด้านการเมือง ก็ล้วน

แต่หวังผลของกลุ่มก้อน ตัวอย่างเท่านั่น ถึงขนาดใช้กระบวนการชี้นำ ด้วยสื่อเทคโนโลยี หลาย ๆ แขนง เป็นตัวช่วย ให้ผู้คนติดตาม ดันกระแส อะไร ประมาณนั่น แต่ทั้งหมดนี้ จงเชื่อโดยการใช้เหตุผล ประกอบการตัดสินใจ จึงจะเป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้